Geoteknisk risikovurdering

 

I forbindelse med etablering af anlæg, der kan medføre sætninger i spor kræver Banedanmark at der udarbejdes en geoteknisk risikovurdering. Kravene til indhold i denne kan ses her: Geoteknisk risikovurdering 3.0.pdf

Ved udarbejdelsen af risikovurderingen anvendes denne definition på 'God underbund':

Senglaciale, glaciale eller ældre aflejringer med styrker svarende til enten en karakteristisk udrænet kohæsion cu>60 kPa for kohæsive aflejringer eller en karakteristisk effektiv friktionvinkel svarende til φ > 35 for friktionsjordarter. For kohæsive aflejringer gælder tillige, at Ip< 15% (dog 25% for moræneler) mens der for friktionsjordarter stilles krav om d10≥ 0,06 mm.

Moræneler, smeltevand, ældre sand- og leraflejringer vil typisk være omfattet af definitionen på god underbund. Tørv, gytje, flyvesand og fede lerarter vil typisk ikke være god underbund. Det bemærkes specielt, at moræneler kan være så fed (have så højt lerindhold), at det ikke lever op til kravene til god underbund.

Undergrund, der ikke opfylder kravene til 'god underbund' betegnes som 'ringe underbund'.

Der henvises i øvrigt til Teknisk meddelselse nr. 62.

I forbindelse med vurderingen af stabilitet af udgravninger o.l. bruger Banedanmark jævnligt begrebet 'erfaringsreglen', der kan formuleres således:

CC3-kravet kan anses for opfyldt, hvis der graves over en linje med anlæg 1:3 der skærer underkant af underballast (laveste side) 3 m fra spormidte. Underkant af underballast er defineret til 0,8 skinneoverkant (laveste side). Det foranstående betyder at i plant terræn med ret spor kan der 6 m fra spormidte graves ned til 1,8 m u.t., idet det forudsættes at der på stedet er god underbund.

Anvendelse af erfaringsreglen forudsætter, at der arbejdes i god underbund, jf. ovenstående beskrivelse, og at udgravningsniveauet er over grundvandsspejl.