Kvittering for ansøgning: Z9LJFFOJ

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidZ9LJFFOJ
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelSønderborg - Tinglev, km 17,052;Gråsten, Kirkegårdsvej 49A, Brugsvand under tryk, T9UYMOHK
Ansøgning revideret:12/11/2018 12:53:03
Ansøgning modtaget:05/12/2017 11:15:31
Sagen afgjort:28.09.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017-18635
Antal revisioner:6
Tekniske oplysninger:
Strækning:Sønderborg - Tinglev
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:17.052
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference Finn Nordbag
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Sønderborg Forsyning Rambøll Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Finn Nordbag Niels Christian Theisen Morten Oxholm
Telefon 8843 5366 5161 3082 2423 4750
Mail fnor@sonfor.dk nct@ramboll.dk mo@oestergaardas.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Aarsleff Rail A/S Person Henrik Bastholm
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 54.915371 Længdegrad 9.583599 Google Maps Google Earth
Vej Kirkegårdsvej 49A By Gråsten
 
Ønsket startdato 01.07.2018 Forventet slutdato 03.07.2018
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 485
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 8000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 450 390
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Sønderborg Forsyning ønsker at udskifte og flytte vandledningen under banen , fra vandværket til Naldmadebro. den nuværende ledning er en støbejernsledning, som efterhånden har nået en alder hvor der er risiko for vandbrud.
Afvigelser fra BN1-13-2 Dispensationer er søgt og godkent til:
- byggegrube indenfor skel på nordsiden
- at afslutte beskyttelsesrør indenfor skel på nordsiden
- 2,5 m indbyrdes afstand mellem ledninger
- metode styret boring med reamer Ø485mm
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 10
Udv. diameter (mm) 315
Indv. diameter (mm) 280
Tryk (Bar) 10
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 6. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
 7. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 8. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
 9. Der skal indsendes tegningsmateriale, der viser placering af evt. brønde, afslutning af beskyttelsesrør samt udformning af eventuelt overløbsarrangement, jf. BN1-13-2.
 10. Der er søgt om at etablere et rør med diameter>400 mm ved styrbar boring. Dette kræver en særskilt ansøgning om dispensation fra reglen i afsnit 12.1.2 i BN1-13-2.
 11. dybden er større end 6000 mm. Der skal derfor, jf. BN1-13-2, ske en særskilt dimensionering af ledningsanlægget. Tillæg til ansøgningsblanketten skal udfyldes af godkendt rådgiver.
 12. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 13. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.
 14. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Ansøgningsblanket (blanket til dispensationsansøgning) skal udfyldes.
 15. Overcuttet må ikke overstige 10 mm ved den angivne ledningsdimension. Der skal ske injektion af fast materiale jf. BN1-13-2. Der skal indsendes metodebeskrivelse for injektionen samt beskrivelse af hvilke materialer, der vil blive anvendt.
 16. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.
 17. Der er søgt om at bore mindre end 25 m fra en overkørsel. Banedanmark vil muligvis stille særlige krav på stedet, fx at borestedet flyttes væk fra overkørslen.