Kvittering for ansøgning: TJ7CB5I3

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidTJ7CB5I3
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelStruer - Thisted, km 64,787;7700 Thisted, Todbølvej, El, BQS1R4IC
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:04/09/2016 12:47:49
Sagen afgjort:03.05.2017
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017-7122/16-06460
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Struer - Thisted
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:64.791
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference HHTMS BED-NOR Snedsted banekryds
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Energinet.dk VP Villy Poulsen NO-DIG Aps Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Henrik Gundersen Villy Poulsen
Telefon 2216 0663 9735 2299
Mail xhgn@energinet.dk vp@villypoulsen.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.935717 Længdegrad 8.569077 Google Maps Google Earth
Vej Todbølvej By 7700 Thisted
 
Ønsket startdato 01.04.2017 Forventet slutdato 30.11.2017
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 275
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3300
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 225 199
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Etablering af Energinet.dk 150 kV kabelanlæg HHTMS BED-NOR på Banedanmarks strækning Struer-Thisted sydvest for Sjørring ved Todbølvej Anlægget består af tre ledere i hver sit førings-/beskyttelsesrør, der underbores med minimum 3,3 meter mellemrum. Længdesnit (ledningens længderetning) på tværs af banen fremsendes sammen med bl.a. luftfoto der viser presse-/modtagegrube. Bredde og længdegrad gælder for den midterste leder.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El Antenne, fiber eller tele
Antal 1 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 100 40
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 150
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
  7. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  8. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
  9. Idet spændingen i ledningen overstiger 60 kV, skal der foretages en særskilt vurdering af eventuelle nærføringseffekter. Der skal derfor indsendes kort i 1:10.000 eller 1:25:000 over ledningstraceet indenfor 1 km fra banen med tilhørende hængekøjekurver.
  10. Reamerdiameter er større end 200 mm. Banedanmark stiller derfor krav om, at der udføres 2 geotekniske boringer, placeret som beskrevet i BN1-13-2, afsnit 11.1. Der er tale om en skærpelse af kravet i BN1-13-2. Antallet af boringer kan reduceres, hvis der er andre boringer i nærheden eller hvis der ud fra kendskab til geologien i området kan argumenteres for, at boringer er overflødige.