Kvittering for ansøgning: AGMD0KQ4

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidAGMD0KQ4
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Christian Søgaard-Jensen, tlf: 93547581, mail: csgj@bane.dk
SagstitelFredericia - Aarhus H, km 24,208;Vejle, Mågevej, Overfladevand, gravitation, AGMD0KQ4
Ansøgning revideret:19/03/2018 09:50:39
Ansøgning modtaget:02/03/2018 14:44:35
Sagen afgjort:25.09.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2018-4348
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Fredericia - Aarhus H
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:24.208
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Vejle Spildevand COWI A/S   Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Nick Sørensen Martin Winther Boserup
Telefon 7641 3744 5640 2855
Mail nisor@vejlespildevand.dk mwbo@cowi.com
Entreprenør findes ved udbud/licitation Ja
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.699125 Længdegrad 9.551803 Google Maps Google Earth
Vej Mågevej By Vejle
 
Ønsket startdato 01.09.2018 Forventet slutdato 01.09.2018
 
Metode Mikrotunnelering Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm) 10
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 5000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Området mellem Mågevej og Ibæk Strandvej oplever gentagne oversvømmelser i forbindelse med store regnhændelser, da regnvand samles i lavtliggennde områder. Vandet afledes normalt via regnvandsledninger og overløbs-ledninger på forsyningens fællessystem, og regnvandet pumpes til recipienten.
Ved kraftige hændelser opleves endvidere at vandet løber på overfladen fra syd ned af Banevang og Teglværksvej gennem tunnel til Mågevej, hvorfra det oversvømmer de lavtliggende ejendomme i området, hvoraf flere ejendomme har terræn koter under kote 1.0.
Vejle Spildevand ønsker derfor at anlægge en ny afskærende regnvandsledning i stor dimension i Banevang, under banen til Mågevej og direkte ud i fjorden. Ved banekrydsningen drejer det sig om en Ø1000 ledning, der gennempresses under banen ved tunnelering. Der vil ligeledes lægges ledning på langs af banen vest og øst for krydsningen fra km 24,1 til 24,3. Disse ledninger vil lægges i afstivet grav langs banedæmningen.
Den nye regnvandsledning opsamler endvidere forsyningens regnvandsudløb der tidligere kom i banegrøften / baneunderføring.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Overfladevand, gravitation
Antal 1
Rør-/kabeltype Glasfiberarmeret plast
Udv. diameter (mm) 1025
Indv. diameter (mm) 958
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 6. Da indvendig diameter er større end 500 mm, stilles der krav om en geoteknisk undersøgelse og en geoteknisk risikovurdering. Der henvises til beskrivelse i BN1-13-2 og til teknisk meddelse nr. 62, "Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor". Meddelsen kan googles eller findes på ledningsx.dk. Eventuelle presse- og modtagegruber skal indgå i risikovurderingen.
 7. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget udføres af plast i trykklasse 10 eller bedre. Sker dette ikke, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
 8. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
 9. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 10. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
 11. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 12. Der er anvendt rør i andet materiale end det (Plast, trykklasse 10/16), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.
 13. Der er valgt en udførelsesmetode, som findes i flere varianter. Der skal indsendes en metodebeskrivelse fra entreprenøren. I metodebeskrivelsen skal indgå en beskrivelse af gruberne, deres placering og deres opbygning.
 14. Der må ikke arbejdes med overcut ved den angivne ledningsdimension. Der skal ske injektion af fast materiale jf. BN1-13-2. Der skal indsendes metodebeskrivelse for injektionen samt beskrivelse af hvilke materialer, der vil blive anvendt.
 15. Der er beregnet en sætning i intervallet fra 3 til 6 mm. Det kan forventes at der, jf. BN1-38-5 afsnit 13.3, vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 80 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.