Kvittering for ansøgning: 4HS39N0Q

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid4HS39N0Q
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelKlampenborg, Strandvejen 801, Antenne, fiber eller tele, 4HS39N0Q
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:31/05/2018 15:40:26
Sagen afgjort:14.06.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2018-4190
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:København H - Helsingør
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:15.99
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Slots- og Kulturstyrelsen Gert Carstensen A/S Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger Sweco Danmark A/S
Kontaktperson Torben Angéle Celia Grumstrup Thomas R. Nygaard Bruno Schädler
Telefon 3392 6080 2294 0075 3067 4382 2723 6323
Mail toa@slke.dk cg@gc-as.dk trn@nordkysten.dk bruno.schadler@sweco.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.799684 Længdegrad 12.585223 Google Maps Google Earth
Vej Strandvejen 801 By Klampenborg
 
Ønsket startdato 28.05.2018 Forventet slutdato 18.06.2018
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 160
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 4000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 110 96
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Styret underboring af ø110 mm føringsrør (tomrør for fiber) PE100 SDR17 PN10, reamer diameter ø160 mm.

Ledningsanlæggets overside placeres min. 4 m under skinneoverside og min. 0,5 m under banegrøft, således at den beregnede sætning pga. overcut ved den valgte reamer ikke overstiger 3 mm.

Underboringen udføres med en afstand på min. 3,5 m til underboring for El på samme sted (SagID 3FMRPSV3) og i en vinkel der ikke afviger mere end 15 grader fra vinkelret på sporet.

Afsender- og modtagegrube placeres med en udgravning over en linie svarende til anlæg a=3 (CC3), min. 15 m fra spormidte og uden for baneskel.
Afvigelser fra BN1-13-2 BN2 krav, afsnit 12.1.2, om at gruber skal placeres max. 25 m fra skel.
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype Andet
Udv. diameter (mm) 50
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Ansøgningsblanket (blanket til dispensationsansøgning) skal udfyldes.
  7. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  8. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
  9. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.
  10. Der er anvendt rør i andet materiale end det (Plast, trykklasse 10/16), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.