Kvittering for ansøgning: Z9JU4MA4

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidZ9JU4MA4
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
Sagstitel3000 Helsingør, Jernbanevej 19, Overfladevand, gravitation, Z9JU4MA4
Ansøgning revideret:23/10/2017 14:10:32
Ansøgning modtaget:29/09/2017 07:59:10
Sagen afgjort:17.11.2017
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017 - 15234
Antal revisioner:4
Tekniske oplysninger:
Strækning:København H - Helsingør
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:45.548
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference Jesper Lund
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Banedanmark Rambøll Danboring A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Jesper Lund Lizette Petersen Vilhelm Jensen
Telefon 6196 3259 5161 7188 8688 4155
Mail jlun@bane.dk LIZP@ramboll.dk vilhelm@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Aarsleff Rail Vest Person Thomas Grønberg Pedersen
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Kystbanen/ Andreas Christoffer Lund
 
Breddegrad 56.029383 Længdegrad 12.607140 Google Maps Google Earth
Vej Jernbanevej 19 By 3000 Helsingør
 
Ønsket startdato 30.10.2017 Forventet slutdato 30.11.2017
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 325
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3360
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Afvandingsledning af ny infrastrukturplads Hg. Ledningen afvander overfladevand.
Underskydning var en del af kystbaneprojektet som har kørt I sommers. Grundet fund af gammelt bolværk med mere fandt man aldrig på det tidspunkt et muligt sted at skyde under. Dette er så fundet nu.
Ledningen etableres med fald fra kote 0,94 til 0,69.
Modtagegrube etableres ca. 20m fra spor I drift
Startgrube etableres ca. 2m fra opstillingspor. Spor 20 der er inden for udgravningsprofil lukkes mens ledningen skydes.
Afvigelser fra BN1-13-2 Der krydses under 4 stk sporskiftere. Dispensationen er godkendt. Der er ej mulighed for anden placering da det er stationsområde med mange sporskiftere.
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Overfladevand, gravitation
Antal 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 10
Udv. diameter (mm) 250
Indv. diameter (mm) 221
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 6. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Ansøgningsblanket (blanket til dispensationsansøgning) skal udfyldes.
 7. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.
 8. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
 9. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.
 10. Overcuttet må ikke overstige 25 mm ved den angivne ledningsdimension. Der skal ske injektion af fast materiale jf. BN1-13-2. Der skal indsendes metodebeskrivelse for injektionen samt beskrivelse af hvilke materialer, der vil blive anvendt.
 11. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 12. Der er beregnet en sætning i intervallet fra 6 til 12 mm. Det kan forventes at der, jf. BN1-38-5 afsnit 13.3, vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 40 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.