Kvittering for ansøgning: XXAE11LR

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidXXAE11LR
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelEsbjerg - Struer, km 78.677;6800 Varde, Lundvej, El, XXAE11LR
Ansøgning revideret:02/02/2015 08:28:27
Ansøgning modtaget:30/01/2015 15:29:11
Sagen afgjort:08.10.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-00752
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Esbjerg - Struer
Baneklasse:Lokalbane II
Strækningsafsnit:Varde - Tistrup
Banekilometer:78.677
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Energinet.dk COWI Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Mogen Peder Pedersen Niels Gustav Jørgensen Kasper Lindskov
Telefon 3067 4695 4176 1737 4022 1237
Mail mpd@energinet.dk ngjo@cowi.dk kli@oestergaardas.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.647883 Længdegrad 8.545786 Google Maps Google Earth
Vej Lundvej By 6800 Varde
 
Ønsket startdato 01.05.2015 Forventet slutdato 01.06.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 350
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE100 SDR17 250 220
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Etablering af 220kV kabelanlæg (Horns Rev 3) for Energinet.dk. Anlægget består af tre ledere i hver sit førings-/beskyttelsesrør, der underbores med minimum 3,5 meter mellemrum. Længdesnit (ledningens længderetning) på tværs af banen samt principskitse af kabelanlægget fremsendes sammen med bl.a. luftfoto der viser presse-/modtagegrube og hængekøjekurve og tilhørende kort i 1:25.000. Bredde og længdegrad gælder for den midterste leder. Beskrivelse af efterinjicering af overcuttet vedlægges som bilag
Afvigelser fra BN1-13-2 Den ene grube er placeret 66 meter fra spormidte. Der skal søges disensation for det maksimale afstandskrav på 25 m fra baneskel.
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El Antenne, fiber eller tele
Antal 1 1
Rør-/kabeltype PEX;Trykklasse: -Plastrør;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 120 40
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 220
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Det kan forventes, at der vil blive stillet krav om tilknytning af en forretningsmæssig projektleder til håndtering af processen med dispensationsansøgning.
  6. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget er plast i trykklasse 10. Hvis dette ikke er tilfældet, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
  7. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  8. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og efter borearbejdet.
  9. Overcuttet må ikke overstige 25 mm ved den angivne ledningsdimension. Der skal ske injektion af fast materiale jf. BN1-13-2. Der skal indsendes metodebeskrivelse for injektionen samt beskrivelse af hvilke materialer, der vil blive anvendt.
  10. Idet spændingen i ledningen overstiger 60 kV, skal der foretages en særskilt vurdering af eventuelle nærføringseffekter. Der skal derfor indsendes kort i 1:10.000 eller 1:25:000 over ledningstraceet indenfor 1 km fra banen med tilhørende hængekøjekurver.