Kvittering for ansøgning: OQAZPY4H

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidOQAZPY4H
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Christian Søgaard-Jensen, tlf: 93547581, mail: csgj@bane.dk
SagstitelHolstebro - Vejle, km 32,468;7480 Vildbjerg, Tvevadvej , Brugsvand under tryk, OQAZPY4H
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:28/05/2018 13:32:48
Sagen afgjort:17.09.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2018-8407
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Holstebro - Vejle
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:32.466
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference 2018-7997
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Vildbjerg Tekniske Værker DFP A.m.b.a VP Villy Poulsen NO-DIG Aps Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger DFP A.m.b.a
Kontaktperson Thorbjørn Madsen Helle Lauirdsen Villy Poulsen Helle Lauridsen
Telefon 9713 1500 6092 7744 9735 2299 6092 7744
Mail tfm@vtv-vildbjerg.dk hl@dfp.dk vp@villypoulsen.dk hl@dfp.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma ja Person nej
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.167822 Længdegrad 8.859499 Google Maps Google Earth
Vej Tvevadvej By 7480 Vildbjerg
 
Ønsket startdato 01.08.2018 Forventet slutdato 31.12.2018
 
Metode Pilotrørsboring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm) 0
Boresonde/Pilotrør (mm) 100
Lægningsdybde (mm) 2000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Stål 457 425
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Banekrydsning af 1 stk. vandledning ø250 mm. Arbejdet udføres ved styrbar underboring af 1 stk. ø 457mm beskyttelsesrør af stål. Længdingsdybden fra laveste skinneoverkant til overside af beskyttelsesrør er min. 2 m. Beskyttelsesrøret udføres med et fald på min. 3 o/oo til udløbsbrønd på sydvestsiden af banen. Brønden placeres min. 2 m fra baneskel. Gennemføring af beskyttelsesrør i brønd tætnes med gummimancheter. Overløbsrør føres til rendestensbrønd i Klostervej. På nordøstsiden af banen afsluttes beskyttelsesrør min. 2 m fra baneskel og lukkes vandtæt til fjernvarmerøret. Der placeres afspærringsventiler ved krydsning uden for baneskel på begge sider af banen. Der henvises endvidre til vedlagte tegning: Tegning nr. 010 C, rev. 12. maj 2015. Detailtegning af banekrydsning iht. BN 1-3-2, 2 stk. 114-200 mm præisol. fjernvarmerør, samt bilag til tegning fra VP NO-DIG. Sweco er ved at udfører beregninger m.v.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 10
Udv. diameter (mm) 250
Indv. diameter (mm) 235
Tryk (Bar) 4
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Da der søges om at anlægge en trykledning (eller en uspecificeret rørtype (Andet)) og da betingelserne i BN1-13-2 for frafald af explicit dimensionering ikke er opfyldt, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
 6. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 7. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.
 8. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
 9. Der er anvendt rør i andet materiale end det (Plast, trykklasse 10/16), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.
 10. Der skal indsendes tegningsmateriale, der viser placering af evt. brønde, afslutning af beskyttelsesrør samt udformning af eventuelt overløbsarrangement, jf. BN1-13-2.
 11. Der er valgt en udførelsesmetode, som findes i flere varianter. Der skal indsendes en metodebeskrivelse fra entreprenøren. I metodebeskrivelsen skal indgå en beskrivelse af gruberne, deres placering og deres opbygning.
 12. Det oplyses, at der anvendes rør af stål eller andet metal eller der angives en ledningstype (fjernvarme), der indebærer anvendelsen af metalrør. Den ansøgte lokalitet ligger tæt på en bane, der er elektrificeret eller som bliver elektrificeret. Der skal derfor foretages en særskilt vurdering af om der skal stilles særlige krav til ledningsanlægget.