Kvittering for ansøgning: M4EUCC6J

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidM4EUCC6J
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelRingsted - Rødby Færge, km 147.348;4800 Nykøbing F, Stubbekøbingvej, Fjernvarme, vand, M4EUCC6J
Ansøgning revideret:25/09/2014 10:53:50
Ansøgning modtaget:18/08/2014 16:46:05
Sagen afgjort:22.10.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-01620
Antal revisioner:1
Tekniske oplysninger:
Strækning:Ringsted - Rødby FærgeNykøbing F - Gedser
Baneklasse:Regionalbane
Strækningsafsnit:Nykøbing F
Banekilometer:147.334147.334
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Guldborgsund Forsyning Damgaard Rådgivende Ingeniører Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Kurt Paaske Christensen Jesper Jøns Nielsen
Telefon 4187 6909 4176 2249
Mail kpc@guldborgsundforsyning.dk jjni@damgaard-ri.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Ja
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 54.763150 Længdegrad 11.873750 Google Maps Google Earth
Vej Stubbekøbingvej By 4800 Nykøbing F
 
Ønsket startdato 26.09.2014 Forventet slutdato 30.10.2014
 
Metode Pilotrørsboring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm) 0
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2800
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Stål (S235) 711 673
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Fjernvarmeledningsnettet i Nykøbing Falster er tilhørende Guldborgsund Varme og opbygget efter en struktur, hvor Fjernvarmeforsyningen har ført en hovedforsyningsledning fra REFA gennem bymidten ned til Østerbrogade Bro (Højbroen). Hovedparten af varmeforsyningen til Østerbro pumpes via en boosterstation over Højbroen til Østerbro.

Denne ledning udgør hovedforsyningen til Østerbro med fjernvarme fra REFA, som leverer varme til området i det omfang REFA har kedelkapacitet til rådighed.
BaneDanmark skal i efteråret 2014 omlægge Højbroen i forbindelse med elektrificeringen af banestrækningen mellem Ringsted og Rødby Havn. Omlægningen medfører, at broen vil være fjernet i en længere periode, og fjernvarmeforsyningen til Østerbro vil derved være afbrudt.

Det er besluttet, at pumpestationen skal fjernes, og ledningsanlægget ikke skal genopbygges i den nye bro. Som erstatning for den nedlagte fjernvarmeforbindelse til Østerbro vil Guldborgsund Varme i samarbejde med I/S REFA etablere en ny fjernvarmeforbindelse under sporene syd for højbroen (Østerbrogade) i Nykøbing F).

Denne nye ledning skal erstatte den reducerede ledningskapacitet til Østerbro, og have kapacitet til den øgede varmeproduktion på REFA. Guldborgsund Varme og I/S REFA skal etablere ny fjernvarmeforbindelse til Østerbro.

Ledningerne vil være to stk. enkelte præisoleret fjernvarmerør serie 2 DN 250, Ø273 med en kappediameter på 450 mm med indbygget meldetråde til lækageovervågning samt to stk. 40 mm trækrør til fiberkabel. Kapaciten er ca. 15-20 MW, og temperaturen op til 110 C og med maksimalt driftstryk op til 15 bar.
Afvigelser fra BN1-13-2 1) Placering af pressegrube mere end 25 meter fra baneskel.
2) Afstand mellem rør er 2 meter og således mindre end afstand til SO på 2,8 meter.
3) Krydsning foretages under sporskifter.
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Fjernvarme, vand Antenne, fiber eller tele
Antal 1 1
Rør-/kabeltype Præisoleret fjernvarmerør;Trykklasse: PN 25PE;Trykklasse: PN 6
Udv. diameter (mm) 500 40
Indv. diameter (mm) 324
Tryk (Bar) 15
Temperatur (°C) 110
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Da der søges om at anlægge en trykledning, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
 5. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 6. Da indvendig diameter er større end 500 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om en geoteknisk undersøgelse. Der henvises til beskrivelse i BN1-13-2. Eventuelle presse- og modtagegruber skal indtegnes på det geologiske tværsnit.
 7. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Det kan forventes, at der vil blive stillet krav om tilknytning af en forretningsmæssig projektleder til håndtering af processen med dispensationsansøgning.
 8. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget er plast i trykklasse 10. Hvis dette ikke er tilfældet, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
 9. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
 10. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 11. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og efter borearbejdet.
 12. Idet trykket i ledningen overstiger 10 Bar, skal der ske særskilt dimensionering af ledningsanlægget. Tillæg til ansøgning skal udfyldes af godkendt rådgiver.