Kvittering for ansøgning: L5KN1YA9

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidL5KN1YA9
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelSignalprogram, Vestfyn, Krydsende ledninger, Antenne, fiber eller tele, L5KN1YA9
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:15/09/2016 07:05:07
Sagen afgjort:23.01.2017
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017-8489/16-06647a
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:København H - Fredericia
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:200.092
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Banedanmark, fiberprojekt Hedegaard Boring ApS Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger LM-Gruppen
Kontaktperson Troels Demant Kim Hedegaard Søren
Telefon 2523 5402 4045 2554 1212 1212
Mail tdem@bane.dk hedegaardboringaps@gmail.com lmgruppen@me.com
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: NFSI 02544 0090
 
Breddegrad 55.460298 Længdegrad 9.870628 Google Maps Google Earth
Vej Enghavevej By Nr. Åby
 
Ønsket startdato 15.10.2016 Forventet slutdato 31.12.2016
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 110
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 80 14
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Der trækkes et firkantet rørbundt, 80x80 mm rør bestående af 2x2 40 mm rør yderst og 4x20 mm rør inderst. Det skaber i alt 8 føringsveje for fiber- og lignende kabler.

De 80x80 mm modsvarer arealmæssigt et cirkulært rør med diameter ca 90 mm - det ækvivalente overcut bliver dermed 10 mm, hvilket er i fuld overensstemmelse med kravene i BN1-13-2, hvorfor borearbejdet kan udføres uden efterinjektion af hærdende materiale. Der er i denne sammenhæng valgt at betegne rørpakken som føringsrør med en udvendig diameter på 80 mm og indvendig diameter på 14 mm. De 14 mm modsvarer den mindste føringsvej, der stilles til rådighed. Reelt bliver der 4 føringsveje med indvendig diameter 14 mm og 4 føringsveje med indvendig diameter 34 mm.

De enkelte rør er udvalgt til at have en styrke svarende til trykklasse 12, hvilket er bedre end det krav (trykklasse 10), der stilles til beskyttelsesrør for ledninger med væsker under tryk.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 8
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
  7. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.