Kvittering for ansøgning: KYZXVLQX

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidKYZXVLQX
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelLunderskov - Esbjerg, km 13.544;Vejen, Industrivej Vest, Spildevand, gravitation, KYZXVLQX
Ansøgning revideret:02/09/2014 09:20:11
Ansøgning modtaget:02/09/2014 09:20:11
Sagen afgjort:22.04.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-05522
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Lunderskov - Esbjerg
Baneklasse:Hovedbane
Strækningsafsnit:Vejen - Holsted
Banekilometer:13.544
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Vejen Forsyning Orbicon A/S   Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Søren Boisen Jacob Andersen
Telefon 7632 6600 4031 3652
Mail sboi@vejenforsyning.dk jaba@orbicon.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Ja
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.484098 Længdegrad 9.108376 Google Maps Google Earth
Vej Industrivej Vest By Vejen
 
Ønsket startdato 01.11.2014 Forventet slutdato 01.03.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 325
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3275
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Underføring af afskærende spildevandsledning fra Askov som skal føres til Vejen RA. Den afskærende ledning skal etableres som led i nedlæggelsen af et mindre renseanlæg
Afvigelser fra BN1-13-2 Pga. fredskovsområde umiddelbart op af Banedanmarks matrikel kan overholdelse af minimumsafstand fra skal til grube på 25 m. ikke overholdes. (afsnit 12.1.2 i norm 1-13-2) Afstanden til grube på sydsiden af banekrydsningen vil blive ca. 31 meter fra Skel for at komme fri af fredskovsområdet.
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Spildevand, gravitation
Antal 1
Rør-/kabeltype PE100;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 250
Indv. diameter (mm) 220
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Det kan forventes, at der vil blive stillet krav om tilknytning af en forretningsmæssig projektleder til håndtering af processen med dispensationsansøgning.
  6. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget er plast i trykklasse 10. Hvis dette ikke er tilfældet, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
  7. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
  8. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og efter borearbejdet.
  9. Overcuttet må ikke overstige 25 mm ved den angivne ledningsdimension. Der skal ske injektion af fast materiale jf. BN1-13-2. Der skal indsendes metodebeskrivelse for injektionen samt beskrivelse af hvilke materialer, der vil blive anvendt.