Kvittering for ansøgning: KUR4F9O5

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidKUR4F9O5
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelKøbenhavn H - Hillerød, km 18,598;Holte, Vejlesøvej, El, KUR4F9O5
Ansøgning revideret:15/04/2016 17:50:31
Ansøgning modtaget:15/04/2016 17:50:31
Sagen afgjort:03.06.2016
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:16-02917
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:København H - Hillerød
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:18.598
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Banedanmark Atkins Danboring A/S Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger Bruno Schädler
Kontaktperson Lars Thomsen Per Leth Jensen Vilhelm Jensen 27236323
Telefon 4188 1920 5251 9381 8688 4155 1212 1212
Mail ltho@bane.dk per.leth.jensen@atkinsglobal.dk vilhelm@danboring.dk bruno.schadler@sweco.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Holte Omformerstation, kabelrørsanlæg
 
Breddegrad 55.804474 Længdegrad 12.467902 Google Maps Google Earth
Vej Vejlesøvej By Holte
 
Ønsket startdato 02.05.2016 Forventet slutdato 20.05.2016
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 450
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 6000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør Andet 400 353
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Arbejdet udføres som styret underboring. Der etableres 1 stk. føringsrør af PE100, SDR17, PN10 med en ydre diameter på ø400 mm med en reamer ø450 mm.

Lægningsdybden bliver min. 2,15 m og max. 6 m under laveste skinneoverkant.

Krydsningen udføres vinkelret på spor 1, 2 og 3 og med en lille afvigelse fra vinkelret på spor 4 og 5.

Modtagegruben placeres vest for banen, 25 m fra spor 3 og ca. 10 m fra nærmeste skinne i spor 5. Afsendergrube placeres uden for banehegn ved sti øst for banen, 20 m fra spor 3 og ca. 8 m fra nærmeste skinne i spor 1.

Ledningstracé er placeret således, at der holdes størst mulig afstand til såvel sporskifter samt fundamenter for kørestrøm. Placeringen er et kompromis således at afstanden til såvel mastefundament mod syd og spsk. 07a mod nord er så stor som muligt.
Afvigelser fra BN1-13-2 Da der er tale om et internt 1,65 kV kabel bestilt af Banedanmark og til Banedanmark formål, er der ikke indsendt dispensationsansøgning for gravning på BDK areal i forbindelse med afsender- og modtagegruber.

Både afsender- og modtagegrube placeres på Banedanmarks areal, da arealet er meget bredt (stationsområde).
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 20
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 1.65
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 5. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Ansøgningsblanket (blanket til dispensationsansøgning) skal udfyldes.
 6. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget er plast i trykklasse 10. Hvis dette ikke er tilfældet, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
 7. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 8. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-4) før og efter borearbejdet.
 9. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 10. Der er anvendt rør i andet materiale end det (plast, trykklasse 10), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.
 11. Der er beregnet en sætning større end 3 mm. Det kan forventes, at der vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 80 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.
 12. Reamerdiameter er større end 200 mm. Banedanmark stiller derfor krav om, at der udføres 2 geotekniske boringer, placeret som beskrevet i BN1-13-2, afsnit 11.1. Der er tale om en skærpelse af kravet i BN1-13-2. Antallet af boringer kan reduceres, hvis der er andre boringer i nærheden eller hvis der ud fra kendskab til geologien i området kan argumenteres for, at boringer er unødvendige.