Kvittering for ansøgning: KIHPE5SI

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidKIHPE5SI
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelKalundborg, Hallas alle 1, Andet, LGTF5CSQ
Ansøgning revideret:15/06/2018 12:52:38
Ansøgning modtaget:15/06/2018 10:46:49
Sagen afgjort:05.07.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2018-9304
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Roskilde - Kalundborg
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:107.964
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Novo Nordisk A/S Rambøll Danboring A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Arthur Vinther Christensen Dina Friesel Vilhelm Jensen
Telefon 3075 3303 5161 1985 8688 4155
Mail avc@novonordisk.com df@ramboll.dk vilhelm@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.675086 Længdegrad 11.130509 Google Maps Google Earth
Vej Hallas alle 1 By Kalundborg
 
Ønsket startdato 01.07.2018 Forventet slutdato 01.08.2018
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 125
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 110 100
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Der skal udføres to ledningskrydsninger (i km 107.964 og 107.974) Ø110mm for den nye overkørsel til Novo (tidsmæssigt og funktionelt separat projekt) i Kalundborg til stryungskabel og svagstræmskabel til styring af bomdrev og vejsignaler
Afvigelser fra BN1-13-2 Gruberne er indenfor Banedanmarks skel, da underføringerne skal føres op til overkørselsanlægget
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Andet Andet
Antal 1 2
Rør-/kabeltype Andet Andet
Udv. diameter (mm) 30 20
Indv. diameter (mm) 0 0
Tryk (Bar) 0 0
Temperatur (°C) 0 0
Spænding (kV) 0 0
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Ansøgningsblanket (blanket til dispensationsansøgning) skal udfyldes.
  7. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  8. Der er ved et eller flere rør eller ledninger valgt "Andet" som type. Der skal indsendes oplysninger om hvad det dækker over.
  9. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
  10. Der er anvendt rør i andet materiale end det (Plast, trykklasse 10/16), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.