Kvittering for ansøgning: KFAX1KGM

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidKFAX1KGM
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelLunderskov - Esbjerg, km 55,247;Esbjerg , frodesgade, El, KFAX1KGM
Ansøgning revideret:17/11/2016 12:47:48
Ansøgning modtaget:19/10/2016 15:40:48
Sagen afgjort:17.01.2017
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:16-07401
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Lunderskov - Esbjerg
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:55.247
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference Esbjerg Station
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma BDK AKTINS   Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger KABCO Bravida
Kontaktperson Thomas Prahl Lasse Holm Søren Laurensen Rikke Teinholt
Telefon 1122 3344 5251 9017 3012 9027 2525 3740
Mail tpra@bane.dk Lasse.Holm@atkinsglobal.com sl@kabco.as rikke.teinholt@bravida.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.470981 Længdegrad 8.460752 Google Maps Google Earth
Vej frodesgade By Esbjerg
 
Ønsket startdato 30.11.2016 Forventet slutdato 02.12.2016
 
Metode Åben udgravning Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 1600
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 110 100
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Der graver under spor , ilægges 14 stk Ø110 rør . ifølge rådgiver tegning . Dette spor bruges næsten kun af Arriva tog . Bl.a til spor 11-12-13-14 , som er hvile spor ved Esbjerg station . modsat vej er det spor ned til fuelanlægget . . Der skal sporspærres ved frispormærk 55 og frispormærke 52.

Ansøgning revideret d. 17.11-16 af Gunner Nielsen. Der skal lægges 14 100 mm rør, der skal bruges til fremføring af el til kontroltavler mellem spor.

Det store antal rør vurderes at gøre styret underboring urealistisk. Bl.a. fordi det vil kræve dispensation for indbyrdes afstand.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 90
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 0.4
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 6. Da indvendig diameter er større end 500 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om en geoteknisk undersøgelse og en geoteknisk risikovurdering. Der henvises til beskrivelse i BN1-13-2 og til Banedanmarks notat om geoteknisk risikovurdering - notatet ligger på ledningsx.dk. Eventuelle presse- og modtagegruber skal indgå i risikovurderingen.
 7. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget udføres af plast i trykklasse 10 eller bedre. Sker dette ikke, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
 8. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 9. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
 10. Med den valgte metode skal der etableres en sporspærring før arbejdet kan sættes i gang. Der skal foretages en særskilt afklaring af om dette er muligt.
 11. Idet spændingen i ledningen overstiger 60 kV, skal der foretages en særskilt vurdering af eventuelle nærføringseffekter. Der skal derfor indsendes kort i 1:10.000 eller 1:25:000 over ledningstraceet indenfor 1 km fra banen med tilhørende hængekøjekurver.
 12. Der er anvendt rør i andet materiale end det (Plast, trykklasse 10/16), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.
 13. Da der søges om at anlægge en trykledning (eller en uspecificeret rørtype (Andet)) og da betingelserne i BN1-13-2 for frafald af explicit dimensionering ikke er opfyldt, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
 14. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 15. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.