Kvittering for ansøgning: HBLUFH9N

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidHBLUFH9N
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelTjæreborg, Novrupvej, Antenne, fiber eller tele, 1NLOG7VE
Ansøgning revideret:23/05/2017 11:51:15
Ansøgning modtaget:10/02/2017 10:32:01
Sagen afgjort:29.06.2017
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017-1657
Antal revisioner:6
Tekniske oplysninger:
Strækning:Lunderskov - Esbjerg
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:49.574
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Energinet.dk Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Henrik Gundersen Kasper Lindskov
Telefon 2216 0663 4022 1237
Mail xhgn@energinet.dk kli@oestergaardas.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.470396 Længdegrad 8.545711 Google Maps Google Earth
Vej Novrupvej By Tjæreborg
 
Ønsket startdato 15.05.2017 Forventet slutdato 26.06.2017
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 275
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 4000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 225 198
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Etablering af 320 kV jævnstrømskabel mellem Endrup i Danmark og Eemshaven i Holland. I den forbindelse krydses BaneDanmarks anlæg mellem Esbjerg og Tjæreborg.
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El Antenne, fiber eller tele
Antal 1 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 125 63
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 320
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 7. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
 8. Overcuttet må ikke overstige 25 mm ved den angivne ledningsdimension. Der skal ske injektion af fast materiale jf. BN1-13-2. Der skal indsendes metodebeskrivelse for injektionen samt beskrivelse af hvilke materialer, der vil blive anvendt.
 9. Der er beregnet en sætning i intervallet fra 6 til 12 mm. Det kan forventes at der, jf. BN1-38-5 afsnit 13.3, vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 40 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.
 10. Der er foretaget en søgning på sporstykker indenfor en radius på 500 m fra det ansøgte sted. Der er ikke fundet sporstykker, hvilket formentlig betyder, at krydsningsstedet ikke ligger i nærheden af et jernbanespor, Banedanmark forvalter.
 11. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 12. Da der søges om at anlægge en trykledning (eller en uspecificeret rørtype (Andet)) og da betingelserne i BN1-13-2 for frafald af explicit dimensionering ikke er opfyldt, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
 13. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget udføres af plast i trykklasse 10 eller bedre. Sker dette ikke, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
 14. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.
 15. Der er anvendt rør i andet materiale end det (Plast, trykklasse 10/16), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.
 16. Der er valgt en udførelsesmetode, som findes i flere varianter. Der skal indsendes en metodebeskrivelse fra entreprenøren. I metodebeskrivelsen skal indgå en beskrivelse af gruberne, deres placering og deres opbygning.
 17. Det oplyses, at der anvendes rør af stål eller andet metal eller der angives en ledningstype (fjernvarme), der indebærer anvendelsen af metalrør. Den ansøgte lokalitet ligger tæt på en bane, der er elektrificeret eller som bliver elektrificeret. Der skal derfor foretages en særskilt vurdering af om der skal stilles særlige krav til ledningsanlægget.
 18. Der er beregnet en sætning i intervallet fra 3 til 6 mm. Det kan forventes at der, jf. BN1-38-5 afsnit 13.3, vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 80 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.