Kvittering for ansøgning: GTZ5HPGG

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidGTZ5HPGG
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelKøbenhavn H - Fredericia, km 206,663;Svenstrup, Ulvsbjergvej, Spildevand, gravitation, GTZ5HPGG
Ansøgning revideret:25/08/2017 11:59:37
Ansøgning modtaget:07/06/2016 12:18:32
Sagen afgjort:04.10.2017
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017-3823
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:København H - Fredericia
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:206.663
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Middelfart Spildevand Sweco Danmark A/S Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger Sweco Danmark A/S
Kontaktperson Peter Pedersen Torben Anton Jensen Jonas Jakobsen Bruno Schadler
Telefon 6344 4448 2723 1545 2912 5103 2723 6323
Mail pp@middelfartspildevand.dk torbenanton.jensen@sweco.dk jj@oestergaardas.dk bruno.schadler@sweco.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.480975 Længdegrad 9.774329 Google Maps Google Earth
Vej Ulvsbjergvej By Svenstrup
 
Ønsket startdato 25.09.2016 Forventet slutdato 28.10.2016
 
Metode Pilotrørsboring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm) 20
Boresonde/Pilotrør (mm) 110
Lægningsdybde (mm) 5500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør Stål 273 253
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet I forbindelse med byggemodning af område nord for banen og vest for Ulvsbjergvej i Svenstrup, skal der etableres en ø200 mm spildevandsledning under banen og langs med nyt regnvandsbassin syd for banen.

Spildevandsledningen ø200 mm etableres ved pilotrørsboring med efterfølgende gennempresning af et ø273 mm føringsrør af stål i en dybde på 5,5 m under laveste skinneoverkant. Hulrummet mellem føringsrør og medierør efterinjiceres med Dämmer.

Presse- og modtagegruber etableres uden for CC3-linien, dvs. med en udgravning over en linie med anlæg 1:3 med udgangspunkt 3 m fra midte af nærmeste spor, som vist på længdeprofil i bilag 1.4.

Pressegrube placeres syd for banen 21,9 m fra midte af nærmeste spor og ca. 14 m fra baneskel. Modtagegrube placeres nord for banen 22,4 m fra midte af nærmeste spor og ca. 16 m fra baneskel.

Spildevandsledningen udføres med 8,5 fald mod syd og der etableres brønde på begge sider af banen i henholdsvis presse- og modtagegrube.
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Spildevand, gravitation
Antal 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 10
Udv. diameter (mm) 200
Indv. diameter (mm) 176
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 5. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
 6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 7. Der er valgt en udførelsesmetode, som findes i flere varianter. Der skal indsendes en metodebeskrivelse fra entreprenøren. I metodebeskrivelsen skal indgå en beskrivelse af gruberne og deres opbygning.
 8. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 9. Da der søges om at anlægge en trykledning (eller en uspecificeret rørtype (Andet)) og da betingelserne i BN1-13-2 for frafald af explicit dimensionering ikke er opfyldt, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
 10. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget udføres af plast i trykklasse 10 eller bedre. Sker dette ikke, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
 11. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
 12. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 13. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.
 14. Der er anvendt rør i andet materiale end det (Plast, trykklasse 10/16), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.
 15. Der er beregnet en sætning i intervallet fra 3 til 6 mm. Det kan forventes at der, jf. BN1-38-5 afsnit 13.3, vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 80 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.
 16. Det oplyses, at der anvendes rør af stål eller andet metal eller der angives en ledningstype (fjernvarme), der indebærer anvendelsen af metalrør. Den ansøgte lokalitet ligger tæt på en bane, der er elektrificeret eller som bliver elektrificeret. Der skal derfor foretages en særskilt vurdering af om der skal stilles særlige krav til ledningsanlægget.