Kvittering for ansøgning: G2AZKQFD

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidG2AZKQFD
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelAarhus H - Grenå, km 25.391;Hornslet, Skovvej, Brugsvand under tryk, G2AZKQFD
Ansøgning revideret:10/02/2015 14:33:09
Ansøgning modtaget:10/02/2015 14:33:09
Sagen afgjort:22.04.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-00410
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aarhus H - Grenå
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:25.391
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Hornslet Vandværk Alectia A/S   Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger Alectia A/S
Kontaktperson Steen Christensen Niels Nørregaard Niels Nørregaard
Telefon 3060 9166 2761 8576 2761 8576
Mail Formand@hornsletvand.dk nin@alectia.com nin@alectia.com
Entreprenør findes ved udbud/licitation Ja
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.324668 Længdegrad 10.316746 Google Maps Google Earth
Vej Skovvej By Hornslet
 
Ønsket startdato 01.05.2015 Forventet slutdato 01.09.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 450
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 4150
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør ø400 PE100 400 353
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Etablering af vandledning. Den nye ledning etableres i PE beskyttelsesrør ved styret underboring under jernbanespor ca. 450 meter nord for Hornslet station.

Ledningsarbejdet udføres således, at vandledningen ligger med 4150 mm fra skinne overkant til overkant rør.

Beskyttelsesrøret etableres med 3 %o fald mod øst og afsluttes min. 3 meter fra skråningsfod på begge sider af banen og lukkes vandtæt omkring vandledningen på vestsiden. På østsiden af banen etableres afledningsbrønd med synligt udløb til beklædt grøft over terræn uden for Banedanmarks arealer. Gennemføring af beskyttelsesrør i brønd tætnes med gummimanchetter. Der etableres afspærringsventiler på begge sider af banen.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype PE100;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 315
Indv. diameter (mm) 278
Tryk (Bar) 4
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Da der søges om at anlægge en trykledning, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
  5. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
  7. Da udvendig diameter er større end 200 mm, skal der foretages nivellement af skinnerne før og efter borearbejdet, jf. bestemmelserne i BN1-13-2.