Kvittering for ansøgning: FXI3YD9M

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidFXI3YD9M
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Astrid Appel, tlf: 24823199, mail: auap@bane.dk
SagstitelÅrslev, Overvejen, Fjernvarme, vand, FXI3YD9M
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:25/04/2022 15:58:15
Sagen afgjort:13.09.2022
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2022-11147
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Odense - Svendborg
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:14.549
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference Overvejen, Årslev
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Fjernvarme Fyn Rambøll Munck Forsyningsledninger A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Peer Andersen Lars Bo Neergaard Jens Jakobsen
Telefon 6547 3012 5161 8712 2029 3270
Mail pa@fjernvarmefyn.dk lbn@ramboll.com jsj@munck.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.303493 Længdegrad 10.461078 Google Maps Google Earth
Vej Overvejen By Årslev
 
Ønsket startdato 08.08.2022 Forventet slutdato 16.09.2022
 
Metode Gennempresning, ubemandet Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm) 10
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3650
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør Stål 711 695
Beskyttelsesrør Glasfiberarmeret plast 530 504
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet I forbindelse med Fjernvarme Fyns udbygning af fjernvarmenettet, skal der udføres en krydsning af Svendborgbanen i Årslev.
Presse- og modtagegrube skal etableres i vejarealet på Overvejen i Årslev.
Overvejen vil i perioder være spærret for kørende trafik i forbindelse med etablering af fjernvarmeledningerne på den ene og anden side af banekrydsningen.
Af hensyn til koordinering med disse anlægsarbejder tilstræbes det at godkendelse af projektet fra BDKs side foreligger senest ultimo juli måned 2022.
Der skal gøres opmærksom på at ansøgning omfatter to fjernvarmeledninger (frem og retur).
Fjernvarmerørene er præisolerede rør, der består af en ydre beskyttelseskappe af PEH, mellemliggende isolering af PUR-skum, samt et medierør af stål.
Afvigelser fra BN1-13-2 Afsnit 11.2.1.Tværgående (krydsende ledninger
Overvejen og banen krydser ikke vinkelret på hinanden. Der vil blive ansøgt om tilladelse til krydsning med en afvigelse fra vinkelret på mere end 15 grader.

Afsnit 12.1 Opgravningsfri ledningsetablering
Der vil blive ansøgt om dispensation fra kravet om at 'afstanden mellem ledningerne skal være lige så stor som afstand fra laveste skinneoverkant (SO) til føringsrør'.

Der vil blive ansøgt om dispensation for etablering mindre end 25 m fra overkørsel.
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Fjernvarme, vand
Antal 1
Rør-/kabeltype Stål
Udv. diameter (mm) 273
Indv. diameter (mm) 263
Tryk (Bar) 10
Temperatur (°C) 110
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Da der søges om at anlægge en trykledning (eller en uspecificeret rørtype (Andet)) og da betingelserne i BN1-13-2 for frafald af explicit dimensionering ikke er opfyldt, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
 6. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 7. Da indvendig diameter er større end 500 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om en geoteknisk undersøgelse og en geoteknisk risikovurdering. Der henvises til beskrivelse i BN1-13-2 og til Banedanmarks notat om geoteknisk risikovurdering - notatet ligger på ledningsx.dk. Eventuelle presse- og modtagegruber skal indgå i risikovurderingen.
 8. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Ansøgningsblanket (blanket til dispensationsansøgning) skal udfyldes.
 9. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget udføres af plast i trykklasse 10 eller bedre. Sker dette ikke, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
 10. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 11. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
 12. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 13. Der er anvendt rør i andet materiale end det (Plast, trykklasse 10/16), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.
 14. Der skal indsendes tegningsmateriale, der viser placering af evt. brønde, afslutning af beskyttelsesrør samt udformning af eventuelt overløbsarrangement, jf. BN1-13-2.
 15. Der er beregnet en sætning i intervallet fra 3 til 6 mm. Det kan forventes at der, jf. BN1-38-5 afsnit 13.3, vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 80 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.
 16. Der er valgt en udførelsesmetode, som findes i flere varianter. Der skal indsendes en metodebeskrivelse fra entreprenøren. I metodebeskrivelsen skal indgå en beskrivelse af gruberne, deres placering og deres opbygning.
 17. Der er søgt om at bore mindre end 25 m fra en overkørsel. Banedanmark vil muligvis stille særlige krav på stedet, fx at borestedet flyttes væk fra overkørslen.