Kvittering for ansøgning: C37BDTXN

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidC37BDTXN
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelKøbenhavn H - Nyborg, km 57,097;Kværkeby Ringsted, Køgevej, Andet, C37BDTXN
Ansøgning revideret:20/02/2015 17:38:20
Ansøgning modtaget:20/02/2015 17:38:20
Sagen afgjort:01.04.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-01219
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:København H - Fredericia
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:57.097
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Banedanmark COWI Danboring A/S Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger MJE
Kontaktperson Richardt Brixen Dennis Phillipsen Vilhelm Jensen Niels Erik Christensen
Telefon 8234 0517 5640 1102 8688 4155 2084 3560
Mail rolb@bane.dk deph@cowi.dk vilhelm@danboring.dk nec@mje.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.450025 Længdegrad 11.891783 Google Maps Google Earth
Vej Køgevej By Kværkeby Ringsted
 
Ønsket startdato 30.03.2015 Forventet slutdato 05.04.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 710
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 7400
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet I forbindelse med flytning af åløbet til Vigersdal Å, skal der etableres et nyt rør under banen. Det nye rør skal både krydse under den nye banedæmning til København - Ringsted projektet og den eksisterende banedæmning til eksistrende spor. Den styrede underboring skal kun udføres under den eksisterende banedæmning ca. 30 m boring. Der vil være sporspæring i perioden i det ene spor og hastighedsnedsættelse i det andet spor.
Røret for vandløbet under banen skal udføres som et PE PN16 rør.
Boremetoden (Styrbar boring):
Der udføres styrbar boring med bentonit.
Der fremføres en tynd borestang (benævnt pilotboring).
Placeringen af pilotboringen registreres ved afmåling på jordoverfladen, som noteres i en borerapport der efterfølgende udleveres til rekvirenten.
Der er under pilotboringen mulighed for retningsændringer såvel horisontalt som vertikalt.
Efter pilotboringen påmonteres en backreamer på borestangen,- reameren vil altid have en større diameter end det efterfølgende rør. I dette tilfælde med et ø600PE-rør, vil backreameren have en diameter på 710mm.
PE-røret fæstnes til backreameren med et drejeled imellem. Monteret rør lægges på ruller for nedsættelse af friktion og skader.
Borestang og hermed backreameren roterer og trækkes tilbage gennem jorden samtidigt med at der indsprøjtes en bentonitblanding. Bentonitblandingen bevirker en blødgørelse af jorden og dermed nedsættes friktionen omkring PE-røret. Bentonitblandingen sikrer samtidigt, at hulrummet omkring røret, pga. backreamerens større diameter bliver injiceret med fast materiale, idet bentonitblandingen afhærder efterfølgende.
Afvigelser fra BN1-13-2 Der krydses i en vinkel af 22 grader i forhold til vinkelret på sporet.
Der anvendes styrbar boring rørdiameter ø600 mm med borestang og backreamer.
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Andet
Antal 1
Rør-/kabeltype PE;Trykklasse: pn16
Udv. diameter (mm) 600
Indv. diameter (mm) 560
Tryk (Bar) 0
Temperatur (°C) 0
Spænding (kV) 0
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Da der søges om at anlægge en trykledning, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
 5. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 6. Da indvendig diameter er større end 500 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om en geoteknisk undersøgelse. Der henvises til beskrivelse i BN1-13-2. Eventuelle presse- og modtagegruber skal indtegnes på det geologiske tværsnit.
 7. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Det kan forventes, at der vil blive stillet krav om tilknytning af en forretningsmæssig projektleder til håndtering af processen med dispensationsansøgning.
 8. dybden er større end 6000 mm. Der skal derfor, jf. BN1-13-2, ske en særskilt dimensionering af ledningsanlægget. Tillæg til ansøgningsblanketten skal udfyldes af godkendt rådgiver.
 9. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 10. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og efter borearbejdet.
 11. Overcuttet (her må ikke overstige 10 mm ved den angivne ledningsdimension. Der skal ske injektion af fast materiale jf. BN1-13-2. Der skal indsendes metodebeskrivelse for injektionen samt beskrivelse af hvilke materialer, der vil blive anvendt.
 12. Overcuttet må ikke overstige 25 mm ved den angivne ledningsdimension. Der skal ske injektion af fast materiale jf. BN1-13-2. Der skal indsendes metodebeskrivelse for injektionen samt beskrivelse af hvilke materialer, der vil blive anvendt.