Kvittering for ansøgning: 87LUJ2ZA

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
Sagsid87LUJ2ZA
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelFredericia - Aarhus H, km 77,289;8660 Skanderborg, Hylkevej, Spildevand, gravitation, 87LUJ2ZA
Ansøgning revideret:04/03/2016 13:13:18
Ansøgning modtaget:11/02/2016 09:47:24
Sagen afgjort:04.03.2016
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:16-01252
Antal revisioner:4
Tekniske oplysninger:
Strækning:Fredericia - Aarhus H
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:77.289
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S COWI A/S Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Jakob Højer Andersen Nicolai Jannich Jensen Poul Erik
Telefon 8793 9369 4176 0207 7582 3455
Mail jha@skanderborgforsyning.dk njje@cowi.dk mail@oestergaardas.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Bropakke 28, Hylke Aarhus, bro 20768, Kontakt: JSON og KANN
 
Breddegrad 55.993825 Længdegrad 9.938929 Google Maps Google Earth
Vej Hylkevej By 8660 Skanderborg
 
Ønsket startdato 29.02.2016 Forventet slutdato 07.03.2016
 
Metode Pilotrørsboring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm) 10
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 4360
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Stål 500 476
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Der skal for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S etableres en ny ledningskrydsning for spildevand under hovedsporene ved Hylke, syd for Skanderborg. Dette gøres af hensyn til Banedanmarks projekt 'Bropakke 28, Hylke Aarhus, bro 20768'. Banedanmark havde forventet, at de to nuværende ledninger kunne indstøbes i broforstærkningen, men ved prøvegravninger viste der sig nogle fundamenter, der forhindrede denne løsning. Der etableres én ledning længere væk fra broprojektet som erstatning for de to eksisterende ledninger. Ledningskrydsnignen skal være etableret inden Banedanmarks bro-projekt, som har sporspærring i april 2016. Ny ledningskrydsning etableres ca. 15 m nord for eksisternde brokonstruktion.

Lægningsdybden er angivet for den største dybde. Dette illustreres på tværsnit i systemdefinitionen.
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Spildevand, gravitation
Antal 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 16
Udv. diameter (mm) 450
Indv. diameter (mm) 368
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget er plast i trykklasse 10. Hvis dette ikke er tilfældet, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
  6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  7. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-4) før og efter borearbejdet.
  8. Der er anvendt rør i andet materiale end det (plast, trykklasse 10), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.
  9. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
  10. Der er valgt en udførelsesmetode, som findes i flere varianter. Der skal indsendes en metodebeskrivelse fra entreprenøren. I metodebeskrivelsen skal indgå en beskrivelse af gruberne og deres opbygning.