Kvittering for ansøgning: 6J0GABVM

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid6J0GABVM
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Vahideh Karimi Pahmedani, tlf: 21354246, mail: vkpn@bane.dk
SagstitelHerning, Ydunsvej, Andet, 6J0GABVM
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:16/05/2019 10:57:33
Sagen afgjort:22.08.2019
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2019-9431
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Holstebro - Vejle
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:38.408
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Netselskabet n1 COWI   Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger Bukam Entreprise ApS
Kontaktperson Svend Vingtoft Jan Jørgensen Karsten Dam
Telefon 4043 0277 2948 7980 4177 0608
Mail svi@n1.dk jjr@cowi.com kda@bukam.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma PJ.tec Person Preben Jensen
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.139260 Længdegrad 8.936797 Google Maps Google Earth
Vej Ydunsvej By Herning
 
Ønsket startdato 17.06.2019 Forventet slutdato 28.06.2019
 
Metode Ledning i eks.rør Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2700
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Beton 216 150
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Et nyt 10 kV kabel skulle trækkes gennem eksisterende rørunderføring (ø150bt) i stedet for eksisterende kabel som trængte til udskiftning. det har dog vist sig at eksisterende føringsrør er knust umiddelbart under grøftebund på begge sider af banen, hvilket formodentligt er sket i forbindelse med oprensning af grøfter. Eksisterende føringsrør kan ikke repareres uden at grave ind i baneskråningen. Det ønskes derfporsløjfet ved betonfyldning.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Andet
Antal 1
Rør-/kabeltype Beton
Udv. diameter (mm) 149
Indv. diameter (mm) 0
Tryk (Bar) 0
Temperatur (°C) 8
Spænding (kV) 0
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Da der søges om at anlægge en trykledning (eller en uspecificeret rørtype (Andet)) og da betingelserne i BN1-13-2 for frafald af explicit dimensionering ikke er opfyldt, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
 6. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 7. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget udføres af plast i trykklasse 10 eller bedre. Sker dette ikke, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
 8. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.
 9. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
 10. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 11. Der er ved et eller flere rør eller ledninger valgt "Andet" som type. Der skal indsendes oplysninger om hvad det dækker over.
 12. Der er anvendt rør i andet materiale end det (Plast, trykklasse 10/16), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.
 13. Betonrør må ikke bruges som beskyttelsesrør for ledninger med indre overtryk. Rørtypen skal ændres eller der skal søges dispensation for anvendelsen.