Kvittering for ansøgning: 5Y1Q730X

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid5Y1Q730X
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Astrid Appel, tlf: 24823199, mail: auap@bane.dk
SagstitelVejle, Vejle station, Brugsvand under tryk, 5Y1Q730X
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:14/09/2020 14:53:49
Sagen afgjort:12.04.2021
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2020-16695
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Fredericia - Aarhus H
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:25.543
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Trefor Vand Rambøll Munck Forsyningsledninger A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Michael Lilja Weien Kirstine Boch Svend Blichfeld
Telefon 2927 0603 5161 0190 7013 2020
Mail mwei@trefor.dk kboch@ramboll.dk svb@munck-forsyning.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.705160 Længdegrad 9.536523 Google Maps Google Earth
Vej Vejle station By Vejle
 
Ønsket startdato 01.11.2020 Forventet slutdato 30.11.2020
 
Metode Gennempresning, ubemandet Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm) 10
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 4500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Stål 508 483
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Anlægges vha. pilotrørsboring (ø114) efterfulgt af en stålrørsgennempresning af beskyttelsesrør (ø508 mm) uden jordfortrængning. Efterfølgende trækkes et Ø413 mm PE PN16 medierør med alu-kappe.
Placeres i banedæmningen fra Falstersgade /Lollandsgade til busterminalen på Borgvold.
Begge gruber placeres udenfor skel (12 respekt. 27 meter fra nærmeste skinne), men er sporbærende pga. dårlig jord. Der udføres GVS, hvilket er risikovurderet til ikke at medføre sætninger pga. begrænset omfang.

Indvendig diameter af medierør er vejledende.
Afvigelser fra BN1-13-2 Krydser under sporskifte (1 stk) samt perron (2 stk)
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 16
Udv. diameter (mm) 413
Indv. diameter (mm) 400
Tryk (Bar) 16
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Da der søges om at anlægge en trykledning (eller en uspecificeret rørtype (Andet)) og da betingelserne i BN1-13-2 for frafald af explicit dimensionering ikke er opfyldt, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
 6. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 7. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Ansøgningsblanket (blanket til dispensationsansøgning) skal udfyldes.
 8. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget udføres af plast i trykklasse 10 eller bedre. Sker dette ikke, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
 9. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 10. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
 11. Idet trykket i ledningen overstiger 10 Bar, skal der ske særskilt dimensionering af ledningsanlægget. Tillæg til ansøgning skal udfyldes af godkendt rådgiver.
 12. Der er anvendt rør i andet materiale end det (Plast, trykklasse 10/16), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.
 13. Der skal indsendes tegningsmateriale, der viser placering af evt. brønde, afslutning af beskyttelsesrør samt udformning af eventuelt overløbsarrangement, jf. BN1-13-2.
 14. Der er beregnet en sætning i intervallet fra 3 til 6 mm. Det kan forventes at der, jf. BN1-38-5 afsnit 13.3, vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 80 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.
 15. Der er valgt en udførelsesmetode, som findes i flere varianter. Der skal indsendes en metodebeskrivelse fra entreprenøren. I metodebeskrivelsen skal indgå en beskrivelse af gruberne, deres placering og deres opbygning.