Kvittering for ansøgning: 0SZ4EE55

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid0SZ4EE55
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Astrid Appel, tlf: 24823199, mail: auap@bane.dk
SagstitelHelsingør, Færgevej, Fjernvarme, vand, 0SZ4EE55
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:23/07/2019 13:12:04
Sagen afgjort:24.07.2020
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2019-14203
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:København H - Helsingør
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:45.568
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Forsyning Helsingør Sweco Danmark A/S   Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Malthe Jacobsen Bruno Schädler
Telefon 3030 4254 2723 6323
Mail mja@fh.dk bruno.schadler@sweco.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Ja
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.029479 Længdegrad 12.607457 Google Maps Google Earth
Vej Færgevej By Helsingør
 
Ønsket startdato 02.12.2019 Forventet slutdato 20.12.2019
 
Metode Mikrotunnelering Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm) 10
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Glasfiberarmeret plast 530 428
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Forsyning Helsingør ønsker at etablere en ny fjernvarmeledning under sporarealet ved Helsingør Station, som forbinder det eksisterende fjernvarmenet ved Sdr. Strandvej/Skydebane Allé nordvest for banearealet med Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, sydøst for banearealet.

Fjernvarmeledningen etableres i et DN400 GRP beskyttelsesrør (glasfiberarmeret polyester GAB) med en udvendig diameter på 530 mm udført ved mikrotunnelering i en dybde på 2,5 til 3,5 m under spor.

Underboringen udføres med en max. afvigelse på 18 grader fra vinkelret på banen, med respektafstand på min. 5 m til kørestrømsmaster.

Presse- og modtagegrube placeres med en udgravning over en linje svarende til anlæg a = 3 (CC3), henholdsvis 22 og 12 m fra midte af nærmeste spor og uden for baneskel.

Beskyttelsesrøret udføres med min. 3 ‰ fald mod udløbsbrønd placeret i pressegruben sydøst for banearealet, med udløb til rendestensbrønd.

På modsatte side af banearealet afsluttes beskyttelsesrøret i modtagegruben og tætnes med vandtæt muffe.

Der etableres afspærringsventil på tryksiden af banen sydøst for denne.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Fjernvarme, vand
Antal 1
Rør-/kabeltype Stål
Udv. diameter (mm) 355
Indv. diameter (mm) 114
Tryk (Bar) 10
Temperatur (°C) 100
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Da der søges om at anlægge en trykledning (eller en uspecificeret rørtype (Andet)) og da betingelserne i BN1-13-2 for frafald af explicit dimensionering ikke er opfyldt, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
 6. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 7. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget udføres af plast i trykklasse 10 eller bedre. Sker dette ikke, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
 8. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
 9. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 10. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
 11. Der er anvendt rør i andet materiale end det (Plast, trykklasse 10/16), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.
 12. Der skal indsendes tegningsmateriale, der viser placering af evt. brønde, afslutning af beskyttelsesrør samt udformning af eventuelt overløbsarrangement, jf. BN1-13-2.
 13. Der er beregnet en sætning i intervallet fra 3 til 6 mm. Det kan forventes at der, jf. BN1-38-5 afsnit 13.3, vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 80 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.
 14. Der er valgt en udførelsesmetode, som findes i flere varianter. Der skal indsendes en metodebeskrivelse fra entreprenøren. I metodebeskrivelsen skal indgå en beskrivelse af gruberne, deres placering og deres opbygning.