Orientering om vilkår

En tilladelse til at anlægge ledninger på Banedanmarks areal vil normalt indeholde nedenstående vilkår 1-15 (standarvilkår).

Afhængigt af arbejdets vil Banedanmark stille særlige vilkår, fx krav om hastighedsnedsættelse, krav om særligt tilsyn etc..

Tilsvarende kan nogle af nedenstående krav i nogle sammenhænge være irrelevante.

 1. Såvel etablering som den fremtidige vedligeholdelse og senere fjernelse af ledningsanlægget med tilbehør udføres ved ledningsejerens foranstaltning og på dennes bekostning og ansvar efter anvisning fra Banedanmark. Dog har Banedanmark ret til på ledningsejerens bekostning, men ved egen foranstaltning og med frit valg af arbejdsmåden, at udføre så stor en del af arbejdet, som de af hensyn til jernbanedriftens sikkerhed eller andre grunde anser for nødvendige.

 2. Såfremt anlægget ikke længere ønskes opretholdt, er det ejers ansvar og omkostning at fjerne anlægget efter Banedanmarks nærmere anvisninger.

 3. Ledningsanlægget skal opfylde kravene i Banenorm BN1-13-2, Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer.

 4. Ved afslutningen af borearbejdet skal kontrolskema udfyldes, underskrives og indsendes af den sporsagkyndige. Et tomt kontrolskema kan downloades her: http://ledningsx.dk/kontrolskema.doc.

 5. Ved arbejdets afslutning skal der foretages en grundig oprydning

 6. Vedligeholdelses- og renholdelsesarbejder af ledningsanlægget indenfor Banedanmarks skel må kun udføres efter forudgående aftale med Banedanmark.

 7. Bygherre skal selv indhente alle for arbejdet nødvendige ledningsoplysninger indenfor arbejdsområdet. Oplysninger om Banedanmarks ledninger fås ved henvendelse til Tekdok@bane.dk. Det er bygherres ansvar at sikre alle ledninger under arbejdets udførelse, således at de ikke lider overlast eller beskadiges.

 8. Banedanmark er uden ansvar for mulige beskadigelser af ledningsanlægget med tilbehør forårsaget ved indvirkninger fra jernbanedriften, eller eventuelt af andre årsager..

 9. De forandringer af ledningsanlæggets beliggenhed, som ændringer af baneforhold måtte medføre, bekostes af ledningsejeren, og med hensyn til disse forandringers udførelse og det flyttede ledningsanlægs vedligeholdelse, gælder samme betingelser som foran anført.

 10. Samtlige udgifter, som i sagens anledning påføres Banedanmark, alt med dækningsomkostninger, afholdes af ledningsejeren og godtgøres Banedanmark efter regning.

 11. Giver arbejdet anledning til ændret sporbeliggenhed eller andre skader på sporet vil Banedanmark snarest foretage fornøden sporopretning. Omkostninger i forbindelse med udbedringer viderefaktureres til skadevolder/ledningsejer.

 12. Ved afvigelse fra forventet forløb af arbejdet (boring/gravning), skal Banedanmark hurtigst muligt kontaktes.

 13. Banedanmark fører stikprøvevis tilsyn med arbejder i henhold til udstedte tilladelser. Uanset om der er tale om anmeldt eller uanmeldt tilsyn, skal entreprenøren være indstillet på at afsætte den nødvendige tid til at gennemgå borearbejdet sammen med den tilsynsførende fra Banedanmark.

 14. Enhver person der færdes eller arbejder nærmere end 4 m fra nærmeste skinne ved spor i drift hvor der normalt ikke er offentlig adgang, skal have gennemført sikkerhedskursus "Pas på, på banen" og være i besiddelse af adgangskort, samt være iklædt sikkerhedsbeklædning iht. gældende standard (EU-norm, EN471)

 15. Arbejdet må ikke foretages før Banedanmark har modtaget både kopi af den godkendte jernbanesikkerhedsplan og en underskrevet kopi af tilladelsen.

 16. Ved arbejdets afslutning skal arbejdet færdigmeldes overfor Banedanmark. Færdigmeldingen skal indsendes sammen med borerapport, ''Som udført''-dokumentation eller anden passende dokumentation. Har der været afvigelser fra det forventede forløb skal der desuden indsendes afvigerapport.Banedanmark, 14. juli 2014.