Orientering om vilkår

En tilladelse til at anlægge ledninger på Banedanmarks areal vil normalt indeholde nedenstående vilkår 1-18 (standarvilkår/ almindelige bestemmelser).

Afhængigt af arbejdets vil Banedanmark stille særlige vilkår, fx krav om hastighedsnedsættelse, krav om særligt tilsyn etc. Tilsvarende kan nogle af nedenstående krav i visse sammenhænge være irrelevante.

Bemærk: Standardvilkårene er omskrevet pr. 4. juli 2019


 1. Arbejdet må ikke påbegyndes, før der foreligger en godkendt jernbanesikkerhedsplan/-instruks med kopi til undertegnede.
  Retningslinjer om jernbanesikkerhedsplaner kan findes her: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Jernbanesikkerhedsplaner.

 2. Kopi af jernbanesikkerhedsplan/-instruks samt kopi af denne tilladelse skal kunne fremvises på arbejdsarealet.

 3. Ledningsejer er ansvarlig for at indhente de fornødne ledningsoplysninger hos Banedanmark og andre ledningsejere. Banedanmarks dokumentationsafdeling kan fremsende orienterende ledningsoplysninger om området og forespørgsel kan ske via mailadressen: tekdok@bane.dk.

 4. Ledningsejer påtager sig det fulde ansvar for ledningsanlægget i forhold til tredjemand - herunder at indhente øvrige nødvendige tilladelser fra andre myndigheder, borgere og naboer.

 5. Ledningen ligger på gæsteprincip på Banedanmarks areal. Dette indebærer, at såvel etablering som den fremtidige vedligeholdelse og senere fjernelse af ledningsanlægget med tilbehør udføres ved ledningsejerens foranstaltning og på dennes bekostning og ansvar efter anvisning fra Ba-nedanmark. Banedanmark har dog ret til på ledningsejerens bekostning, men ved egen foranstalt-ning og med frit valg af arbejdsmåden, at udføre så stor en del af arbejdet, som de af hensyn til jernbanedriftens sikkerhed eller andre grunde anser for nødvendige.

 6. Ved afvigelse fra forventet forløb af arbejdet (boring/gravning), skal Banedanmark hurtigst muligt kontaktes, og tilladelsen skal revurderes.

 7. Enhver person der færdes eller arbejder nærmere end 4 m. fra nærmeste skinne ved spor i drift, hvor der normalt ikke er offentlig adgang, skal have gennemført sikkerhedskurset "Pas på, på ba-nen" og være i besiddelse af adgangskort, samt være iklædt sikkerhedsbeklædning iht. gældende standard (EU-norm, EN471).

 8. Banedanmark fører stikprøvevis tilsyn med arbejder i henhold til udstedte tilladelser. Uanset om der er tale om anmeldt eller uanmeldt tilsyn, skal entreprenøren være indstillet på at afsætte den nødvendige tid til at gennemgå borearbejdet sammen med den tilsynsførende fra Banedanmark..

 9. Ledningsanlægget skal i sin helhed opfylde Banedanmarks regel- og normkrav. Her kan i særdeles-hed fremhæves Banenorm BN1-13-2 omhandlende ledningsanlæg på Banedanmarks arealer.

 10. Ved afslutningen af borearbejdet skal kontrolskema udfyldes, underskrives og indsendes af den sporsagkyndige.

 11. Efter arbejdets afslutning skal området reetableres til minimum samme stand, som det forefandtes i, inden arbejdets påbegyndelse. Arbejdsarealet skal generelt holdes ryddeligt. Der skal foretages en grundig oprydning således, at intet byggeaffald eller rester af materialer lades tilbage.

 12. Ved arbejdets afslutning skal arbejdet færdigmeldes overfor Banedanmark. Færdigmeldingen skal indsendes sammen med borerapport, 'Som udført'-dokumentation eller anden passende dokumentation. Har der været afvigelser fra det forventede forløb, skal der desuden indsendes afvigerapport.

 13. Banedanmark er uden ansvar for mulige beskadigelser af ledningsanlægget med tilbehør forårsaget ved indvirkninger fra jernbanedriften.

 14. De forandringer af ledningsanlæggets beliggenhed, som ændringer af baneforhold måtte medføre, bekostes af ledningsejeren. Med hensyn til disse forandringers udførelse og det flyttede ledningsanlægs vedligeholdelse, gælder de samme betingelser som heri anført.

 15. Samtlige udgifter som i sagens anledning påføres Banedanmark, herunder udgifter som følge af togforsinkelser eller andre trafikale omkostninger, alt med dækningsomkostninger, afholdes af ledningsejer og godtgøres Banedanmark efter regning.

 16. Giver arbejdet anledning til ændret sporbeliggenhed eller andre skader på sporet, vil Banedanmark snarest foretage fornøden sporopretning. Omkostninger i forbindelse med udbedringer viderefaktureres til skadevolder/ledningsejer.

 17. Vedligeholdelses- og renholdelsesarbejder af ledningsanlægget indenfor Banedanmarks skel må kun udføres efter forudgående aftale med Banedanmark.

 18. Såfremt anlægget ikke længere ønskes opretholdt, er det ledningsejers ansvar og omkostning at fjerne anlægget efter Banedanmarks nærmere anvisninger.Banedanmark, 4. juli 2019.